683 650 423      93 785 4684    salt@saltidiomes.com           

683 650 423

      93 785 4684

salt@saltidiomes.com   

       

Salt Idiomes

Menú

Condicions Generals

L’acceptació de les condicions generals també inclou la nostra política de Avis Legal.

 

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

En principi, tots els horaris estan disponibles, si no apareix l’horari desitjat en la llista, és que ja no està disponible. En el cas que ja no estigui disponible un horari en el moment de realitzar la seva comanda i no hàgim pogut actualitzar aquesta informació en la web, contactarem amb vostè immediatament per a proposar-te un horari alternatiu o reemborsar-te la quantitat corresponent.

 

CONDICIONS

INSCRIPCIÓ: l’escola es reserva el dret a no iniciar cap classe si no reuneix un mínim de 5 alumnes. Si no és possible traslladar aquests alumnes a un altre grup o classe, la matrícula pagada es retornarà.

 

PROVA DE NIVELL: tots els alumnes NOUS que hagin estudiat l’idioma prèviament ha de realitzar una prova de nivell posterior a la seva inscripció per a poder donar confirmació que el curs en què s’han matriculat és el correcte.

PAGAMENT: el pagament de les quotes del curs es realitzarà mitjançant rebut bancari. El cobrament de la quota mensual es realitzarà el dia 1 de cada mes. El cobrament de les quotes trimestrals es realitza el dia 1 d’octubre, l’1 de gener i l’1 d’abril. El cobrament de la quota anual ser efectuarà l’1 d’octubre. En general el cobrament de les quotes s’efectuarà a l’inici del curs. La no assistència a classe no eximeix del pagament de la quota, encara que l’absència sigui prolongada. Salt Idiomes es reserva el dret de considerar baixa a un alumne i disposar de la seva plaça,  a tot alumne que no hagi abonat la corresponent quota una vegada vençut el termini de pagament.

BAIXES: l’alumne que desitgi donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-lo amb un mínim de 15 dies d’antelació a la SECRETÀRIA de l’escola on realitza el curs, o enviar un mail a salt@saltidiomes.com amb assumpte: BAIXA, ja que en cas contrari es continuessin emetent els rebuts. En donar-se de baixa ha de deixar pagat el mes en curs. No es retornaran en cap cas les quotes ja pagades. Salt Idiomes retornarà, de qualsevol quota ja pagada, la part proporcional de les classes no realitzades en el cas que, per qualsevol motiu, deixi de prestar els seus serveis.

CANVIS DE NIVELL: la Direcció de l’escola es reserva el dret de canviar de nivell a un alumne per raons pedagògiques i si el recomana el professor i el Cap d’estudis.

ABSÈNCIES: en el cas d’absències, sigui com sigui la durada, sol·licitem que l’alumne informe amb antelació a la SECRETARIA de la seva escola.

ANUL·LACIÓ DE LES CLASSES: l’escola es reserva el dret d’anul·lar dues classes durant l’any per causes de força major.

DISCIPLINA: l’escola podrà anul·lar la matrícula de qualsevol alumne que presenti problemes disciplinaris greus.

VACANCES: durant l’any acadèmic (setembre-juny), l’escola tanca tots els dies festius, dues setmanes per Nadal i una setmana per Setmana Santa. L’any acadèmic finalitza la segona setmana de juny.

CLASSES: En el cas que per motius de força major no es puguin realitzar les classes de manera presencial, aquestes passaran a la modalitat en línia.

 

DRET DE DESISTIMENT (Només en compra en línia)

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè hagi pagat la matrícula.

Fora d’aquest termini de catorze dies naturals, no s’acceptaran revocacions.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a l’adreça de correu electrònic salt@saltidomes.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca adjuntant la següent informació: Nom i cognoms, motiu del dissentiment, data de la compra i import. Si té número de referència pot també adjuntar-ho.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT (Només en compra en línia)

En cas de desistiment per part seva, li retornarem l’import de la matrícula.

Realitzarem la devolució de l’import una vegada tinguem el document del seu desistiment.

Salt Idiomes es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora dels terminis fixats.

Salt Idiomes es reserva el dret a no retornar l’import íntegre pagat si es considera que s’ha vulnerat algun dels acords per part del comprador.

 

SEGURETAT EN ELS PAGAMENTS AMB TARGETA

Salt Idiomes garanteix la major seguretat i confidencialitat en les compres en la nostra pàgina web. D’una manera semblant a l’operació que realitzaria en un caixer automàtic, quan compra a Salt Idiomes,  les dades referents a la teva targeta de crèdit són encriptats utilitzant el protocol de seguretat SSL i transmesos directament a l’entitat financera corresponent, que és la que accepta o rebutja el pagament. D’aquesta manera, la informació transmesa per la xarxa gaudeix d’una total seguretat i Salt Idiomes no reté en cap moment aquestes dades, amb la qual cosa, no pot ni visualitzar-los ni arxivar-los.

 

COMPROVACIÓ DE DADES PERSONALS

Salt Idiomes es reserva el dret de contactar als seus clients i/o efectuar determinades comprovacions quan ho consideri oportú, amb la finalitat de garantir l’autenticitat de les dades personals facilitades.

 

PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Salt Idiomes es reserva el dret de, en determinades condicions, demanar als seus clients el pagament mitjançant transferència bancària.

 

CODI DE CONDUCTA

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Terrassa.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

 

OBLIGACIONS DEL CLIENT

Llegir i acceptar les presents Condicions Generals abans de confirmar la comanda.
Respectar les Condicions Generals una vegada acceptat la comanda.
Pagar els preus pactats en el moment de realització de la comanda.